پلاستیک ها-رزین های فنلی

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری هدایت الکتریکی استخراج‌های رزینی فنلی در (23±2) °C است.
2-1 این استاندارد برای رزین‌هایی کاربرد دارد که به عنوان مواد آغشته کننده استفاده می‌شوند.