پلاستیک ها-مواد قالبگیری فنلی

1-1 هدف از تدوین این استاندارد انداره گیری مقدار ماده قابل استخراج با استون (محلول در استون) به روش وزن سنجی است. این اندازه گیری در دمای نزدیک به نقطه جوش استون انجام می‌شود.
این استاندارد فقط برای مواد قالبگیری بر مبنای رزین‌های نووالاکی کاربرد دارد و برای مواد قالبگیری بر مبنای رزول‌ها کاربرد ندارد. چون این نوع رزین ممکن است به طور کامل در استون حل نشود.
2-1 در این استاندارد مقدار ماده محلول در استون به عنوان مقدار رزین ظاهری گزارش می‌شود زیرا با توجه به اینکه محلول استخراجی به طور عمده شامل رزین فنولی و هگزامین است، دیگر مواد محلول در استون از قبیل روان کننده‌ها و مواد رنگزا یا رزین‌های طبیعی حاصل از پر کننده‌ها نیز به طور معمول وجود دارند و بنابراین در این مقدار رزین ظاهری گزارش خواهند شد.