پلاستیک ها- استات سلولز بدون نرم کننده - تعیین مقدار رطوبت

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین مقدار رطوبت در استات سلولز بدون نرم کننده می‌باشد. این اندازه گیری ممکن است به محاسباتی برای جرم خشک استات سلولز استفاده شده در روش‌های تجزیه ای، نیاز داشته باشد.
این روش تنها برای استات سلولزی با حداکثر مقدار رطوبت کمتر از ٪۱۰ کاربرد دارد.