پلاستیک ها- پلی آمیدها- شرایط تثبیت سریع آزمونه ها

هدف از تدوین این استاندارد ارایه روشی برای تسریع در تهیه آزمونه های پلی آمید و کوپلی آمید می‌باشد. این استاندارد برای رده‌هایی شامل پر کننده‌ها و دیگر افزودنی‌ها کاربرد دارد. اما برای گروه‌هایی که بیش از ۲۷ کسر جرمی مواد قابل استخراج داشته باشند، کاربرد ندارد. مقدار رطوبت تعادلی بدست آمده با این روش به مقدار بدست آمده در جو استاندارد ۲۳ / ۵۰ ( دمای C° ۲۳ و رطوبت نسبی ٪۵۰) نزدیک است.
مقادیر خواص مکانیکی به دست آمده پس از تسریع در آماده سازی مطابق این روش، ممکن است با مقادیر به دست آمده پس از آماده سازی در شرایط استاندارد ۲۳ / ۵۰ کمی متفاوت باشند.