پلاستیک ها-اندازه گیری عدد جذب پرمنگنات کاپرولاکتام به روش طیف سنجی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین عدد جذب پرمنگنات (PAN) کاپرولاکتام صنعتی به روش طیف سنجی است. عدد جذب پرمنگنات معیاری از میزان ناخالصی‌های قابل اکسایش در کاپرولاکتام است که در یک محیط بافر آبی خنثی تحت شرایط ثابت اندازه گیری می‌شود.
این روش آزمون برای کاپرولاکتام تصفیه شده( و حد واسط‌های مراحل خالص سازی کا پرولاکتام) با خصلت قلیایی یا اسیدی کمتر از 0/50 میلی مول بر کیلوگرم و مقدار PAN تا سقف ۳۵ کاربرد دارد.
هشدار - این روش آزمون ممکن است شامل مواد، عملیات و تجهیزات پر‌خطر باشد. این استاندارد کلیه نکات ایمنی در حین استفاده را مطرح نمی‌کند و کاربر آن باید نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کرده و از محدودیت‌های به کار گیری آن آگاه باشد.