پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اطلاعات و راهنمای کلی برای انتخاب و استفاده از روش‌های قرار دادن در معرض تابش نور خورشید است که در قسمت‌های بعدی این استاندارد به تفصیل توصیف شده اند.
این روش‌های در معرض گذاری برای هر نوع مواد پلاستیکی و همچنین محصولات یا بخشی از محصولات کاربرد دارد.
این استاندارد، روش‌های تابش در معرض گذاری را نیز مشخص می‌کند، ولی شامل هوازدگی مستقیم با استفاده از لوازم آزمون جعبه سیاه که حداکثر دماهای قابل استفاده در برخی کاربردها را شبیه سازی می‌کند، نمی‌شود.
یادآوری - استانداردهای ASTM G7 و ASTM D4141 آزمون‌های قرار دادن در جعبه سیاه را توصیف می‌کند.