پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای قرار دادن پلاستیک‌ها در معرض مستقیم تابش نور خورشید (روش الف) و روشی برای قرار دادن پلاستیک‌ها در برابر تابش خورشید فیلتر شده توسط شیشه (در معرض گذاری از پشت شیشه پنجره) (روش ب) است.
هدف، ارزیابی تغییرات ایجاد شده در ویژگی، پس از مراحل مشخص شده این آزمون‌ها است. راهنمای کلی در بند ۱ استاندارد ملی شماره ۱-۱۲۹۹۷ ارائه شده است.