پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای قرار دادن پلاستیک ها در معرض تابش نور متمرکز شده خورشید با استفاده از متمرکز کننده های باز تابش برای تشدید فرآیندهای هوازدگی است. هدف، ارزیابی تغییرات ایجاد شده در ویژگی، پس از مراحل مشخص شده این در معرض گذاری هاست. راهنمای کلی در بند 1 استاندارد ملی شماره ۱-۱۲۹۹۷ ارائه شده است. متمرکز کننده‌های باز تابش به کار رفته در این آزمون‌ها به دلیل این که مقطع عرضی آرایه آینه‌های مورد استفاده برای متمرکز کردن تابش نور خورشید به مقطع عرضی عدسی‌های فرسنل شباهت دارد، گاها به عنوان "بازتابنده فرسنل" نامیده می‌شوند.
اطلاعات تکمیلی درباره در معرض گذاری در نور متمرکز شده خورشید، شامل فهرست کلی استانداردها در کتابنامه آمده است.