پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم بلوک داده ها برای نام گذاری آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی است.
1 - 2 انواع مختلف آمیزه‌های پودر قالب گیری اپوکسی توسط یک سیستم طبقه بندی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این سیستم بر اساس اطلاعات نوع و مقدار پر کنندہ / تقویت کننده، روش فرآوری مورد نظر، هر گونه خواص و یا هر گونه خواص بخصوصی که مشخصا" به منظور نام گذاری استفاده می‌شود بنا شده است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول یا مواد آسیایی کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با نام گذاری یکسان الزاما" عملکرد مشابه ای نشان نمی دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی یا داده‌های شرایط فرآوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد ویژه و ایا روش فرآوری نیاز باشد را فراهم نمی‌کند. اگر چنین خواص اضافه‌ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲-۱۳۱۰۹، سال ۱۳۸۹ تعیین شوند.
یادآوری یک - هرگاه احتیاج به مشخص شدن اطلاعات عمومی مورد نیاز پوشش داده شده توسط استاندارد ملی شماره ۱۳۱۰۹ - ۳ : سال ۱۳۸۹ باشد این مورد با استفاده از این سیستم بلوک داده‌ها امکان پذیر است.
یاد آوری دو - برای اطمینان از این که حروف و اعداد نشانه بدون ابهام باقی بماند و برای پرهیز از اختلاط درون سیستم، هر حرف و عدد نشانه برای استفاده در بلوک داده‌های شماره یک، دو یا سه باید قبل از استفاده توسط کمیته‌های فنی متناظر مورد تصویب قرار گیرد.