پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آمیزه‌های پودر قالب گیری اپوکسی مورد استفاده در روش‌های قالب گیری فشاری و تزریقی است. دامنه کاربرد این استاندارد محدود به آن آمیزه‌هایی است که نسبت اجزای سازنده و خواص شان به طور واضحی متفاوت بوده و از لحاظ صنعتی و ایا اقتصادی دارای اهمیت باشند.
خواص مورد استفاده برای شناسایی آمیزه‌های قالب گیری، روش‌های آزمون و شرایط آزمون از استاندارد ملی شماره ۲-۱۳۱۰۹ : سال ۱۳۸۹ گرفته می‌شوند.
آمیزه‌های قالب گیری بر اساس نسبت اجزای سازنده و خصوصیت شان تقسیم بندی می‌شوند. انواع مختلف با استفاده از سیستم تعریف شده در استاندارد ملی شماره۱-۱۳۱۰۹: سال ۱۳۸۹ نام گذاری می‌شوند.