پلاستیک ها-تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی روش‌های اندازه گیری مقادیر گرانروی کاهیده، گرانروی ذاتی و مقدار K پلیمرهای آلی در محلول رقیق است. پارامترهای استاندارد اعمال شده در اندازه گیری گرانروی، تعریف شده و می‌تواند برای توسعه استانداردهای اندازه گیری گرانروی در محلول‌های نمونه‌های جداگانه پلیمر استفاده شود. این استاندارد، برای اندازه گیری و گزارش گرانروی پلیمرهای محلول برای موادی که استاندارد جداگانه ای ندارند، کاربرد دارد.