پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری عدد گرانروی مواد پلیمری قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات به شکل محلول رقیق شده است. این استاندارد برای هموپلیمرها و کوپلیمرهای متیل متاکریلات (MMA) و مخلوطی از این دو با حداقل ٪ ۸۰ جرمی متیل متاکریلات و تا ٪ ۲۰ جرمی از مونومرهای دیگر، با یا بدون افزودنی‌ها، چنان که در استاندارد 1-8257 ISO شرح داده شده است کاربرد دارد.
یاد آوری - گرانروی محلول رقیق پلیمرها می تواند به عنوان یک عدد گرانروی حدی نیز بیان شود (به پیوست ب مراجعه شود).