پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آماده سازی آزمونه‌ها و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی پلی فنیلن سولفید است. الزامات مربوط به جابه جایی و شرایط دهی مواد آزمون پیش از قالب گیری و نیز آزمونه‌ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
در این استاندارد، روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده اند که این آزمونه‌ها از آن‌ها ساخته می‌شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزن رانی پلی فنیلین سولفید نیز شرح داده شده است.
خواص یاد شده از روش های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین، سایر روش های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب گیری و روزن رانی در کنار خواص شناسه‌ای (سرعت جریان جرمی مذاب یا گرانروی مذاب، چگالی و مدول کششی) در این قسمت از استاندارد ارائه شده است به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدید‌پذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های آماده سازی و شرایط دهی، ابعاد آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد لازم است. مقادير معین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن آزمونه های با ابعاد مختلف با آماده شده به روش‌های متفاوت، مطابقت نخواهند داشت.