پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت2

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمر سولفون است. الزامات مربوط به جابه جایی و شرایط - دهی مواد آزمون پیش از قالب گیری و نیز آزمونه‌ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
2-1 در این استاندارد، روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده اند که این آزمونه‌ها از آن‌ها ساخته می‌شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمر سولفون نیز شرح داده شده است.
1 - 3 خواص یاد شده از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. هم چنین، سایر روش‌های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب گیری و روزن رانی در کنار خواص شناسه ای در این قسمت از استاندارد ارائه شده است.
1 - 4 به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های آماده سازی و شرایط دهی، ابعاد آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد لازم است. مقادير معین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن آزمونه‌های با ابعاد مختلف با آماده شده به روش‌های متفاوت، مطابقت نخواهند داشت.