پلاستیک ها- تعیین میزان کدورت مواد شفاف- روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین میزان کدورت در پلاستیک‌های شفاف عمدتا بی رنگ، که مشخصه نوری حاصل از پخش نور به صورت زاویه باز است، می‌باشد. این روش برای اندازه گیری مقادیر کدری کمتر از ٪۴۰ کاربرد دارد.
یاد آوری - کدورت پلاستیک‌های شفاف تراشیده شده یا مات شده را می‌توان اندازه‌گیری کرده ولی مقدار به دست آمده ممکن است به طور اشتباه کم تر از مقدار حقیقی ناشی از پخش نور به صورت زاویه باریک باشد.