پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل- بوتادی ان -استایرن (MABS)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سامانه‌ای برای سیستم شناسه گذاری مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات - آکریلونیتریل - بوتادیان - استایرن (MABS) می‌باشد که مجاز است به عنوان مبنایی برای تعیین ویژگی‌ها استفاده گردد.
1 - 2 انواع پلاستیک های MABS به وسیله یک سیستم طبقه بندی بر اساس سطوح مناسب از ویژگی‌های مربوط به شناسه گذاری همانند:
الف) دمای نرمی ویکات (VST)
ب) نرخ جریان حجمی ذوب (MVR)
پ) استحکام ضربه به روش شارپی شیاردار
ت) مدول کشش
و نیز براساس اطلاعاتی در مورد ترکیب، کاربرد و یا روش فرآیند موردنظر، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگزاها، پرکننده ها و تقویت کننده‌ها از یکدیگر متمایز می گردند.
1 - 3 این استاندارد، برای همه‌ی مواد متیل متاکریلات، آکریلو نیتریل، بوتادی ان، استایرن کاربرد دارد که از یک فاز پیوسته اساسأ بر پایه‌ی کوپلیمرهای استایرن و/ یا یک استایرن با استخلاف آلكيل، آکریلونیتریل و متیل متاکریلات و یک فاز الاستومری پخش شده بر اساس بوتادی ان تشکیل شده اند.
این استاندارد برای مواد MABS که به صورت پودر، دانه یا قرص، اصلاح شده و یا نشده با رنگزاها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره می‌باشند، کاربرد دارد.
1 - 4 این مطلب به این معنا نیست که مواد دارای شناسه گذاری مشابه، لزوما عملکرد مشابهی دارند.
این استاندارد، داده های مهندسی، داده‌های عملکرد با داده‌های شرایط فرآیند که جهت مشخص نمودن یک ماده برای یک کاربرد خاص و یا روش فرآیندی مورد نیاز است را ارائه نمی کند. اگر چنین خواص تکمیلی مورد نیاز باشد، در صورت تناسب باید مطابق با روش آزمون مشخص شده در قسمت ۲ این استاندارد، تعیین گردند.
1 - 5 به منظور مشخص نمودن یک ماده ترموپلاستیک برای یک کاربرد خاص یا اطمینان از فرآیند تجدید پذیر، مجاز است الزامات دیگری در دسته داده ۵، ارائه شده باشد (بند ۳-۱ را ببینید).