پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل -بوتادی ان- استایرن (MABS)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای آماده سازی آزمونه‌ها و قابل استفاده در تعیین خصوصیات مواد روزن رانی و قالب گیری MABS می باشد. در این استاندارد الزامات مورد نیاز جهت جابجایی مواد آزمون و تثبیت شرایط مواد آزمون قبل از قالب گیری و تثبیت شرایط آزمونه‌ها قبل از آزمون شرح داده شده است. روش‌های کار و شرایط برای آماده سازی آزمونه‌ها و روش کارهایی برای اندازه گیری ویژگی‌های موادی که آزمونه‌ها از آن‌ها تهیه شده، شرح داده شده است. خصوصیات و روش‌های آزمونی که برای مشخص کردن قالب گیری MABS و مواد روزن رانی مناسب و ضروری هستند، فهرست شده اند.
این ویژگی‌ها از روش های آزمون کلی در استاندارد 10350 ISO انتخاب شده اند. سایر روش‌های آزمون که دارای اهمیت ویژه ای در مورد این مواد قالب گیری و روزنرانی هستند نیز در این استاندارد آورده شده اند. ویژگی‌های شناسه گذاری در قسمت اول استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۷۲۶ نیز آورده شده است.
به منظور حصول نتایج آزمون قابل مقایسه و تجدید پذیر، استفاده از روش‌های آماده سازی و تثبیت شرایط آزمونه، ابعاد آزمونه و روش های انجام آزمون که در این استاندارد تعیین شده، ضروری می‌باشد. مقادیر تعیین شده لزوما با مقادیر به دست آمده با استفاده از آزمونه‌های با ابعاد مختلف با تهیه شده با استفاده از روش های مختلف انجام آزمون، یکسان نیست.