پلاستیک ها-پودررزین فنلی-تعیین فاصله جریان روی صفحه شیشه ای حرارت داده شده

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری فاصله جریان رزین‌های فنولی گرما تنظیم شده پودری، برای تولید و کنترل می‌باشد. با توجه به تشکیل قرص، دمای آزمون و زاویه شیب صفحه شیشه‌ای، اندازه گیری فاصله جریان شامل شرایط تعریف شده انتخابی می‌باشد.
1 - 2 فاصله جریان به واکنش پذیری و گرانروی ذوب رزین‌ها وابسته است. انجماد سریع و گرانروی ذوب بالا باعث کوتاه کردن فاصله جریان می‌شود.
1 - 3 این استاندارد برای اندازه گیری فاصله جریان در انواع رزین‌های فنولی پودری کاربرد دارد.