پلاستیک ها-رزین های فنلی-طبقه بندی و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های انواع مختلف رزین‌های فنلی مصرفی در ساخت پلاستیک‌های گرما سخت و خلاصه ای از روش های آزمون موجود است.
در این استاندارد اصطلاحات مربوط به ساختار شیمیایی رزین‌های فنلی، وضعیت فیزیکی و درجه تراکم یا پلیمر شدن تراکمی آن‌ها تعریف می‌شود.
در این استاندارد خلاصه ای از روش‌های آزمون ارائه می‌شود. این روش‌ها برای تعیین خواصی بکار می روند که وابسته به تولید، بهره برداری و استفاده از رزین‌های فنلی می‌باشند. کاربر باید از بین روش‌ها، آن‌هایی را که برای یک کاربرد خاص مناسب هستند انتخاب کنند. برای روش مشخص شده، فقط استانداردهای موجود در فهرست قابل استفاده می‌باشد.
این استاندارد برای انواع مختلف رزین های فنلی مصرفی در ساخت پلاستیک‌های گرماسخت کاربرد دارد.