پلاستیک ها ، اندازه گیری مقاومت ویژه پلاستیک های رسانا

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات آزمایشگاهی برای آزمون مقاومت ویژه نمونه های تهیه شده به روش خاص است که با استفاده از دوده رسانا شده اند. این آزمون برای موادی با مقاومت ویژه کمتر از (.mΩ104) .mΩ610کاربرد دارد. به علت رسانایی سطحی، نتیجه به دست آمده الزاما یک مقاومت ویژه حجمی نمی باشد. اما اثرات رسانایی سطحی به طور معمول قابل صرفنظر هستند.
رعایت اصول روش چهار پایانه الزامی است و استفاده از اندازه پیشنهادی برای نمونه‌ها و طراحی الکترودها نیز باید در راستای مرجع بودن اهداف این آزمون باشد، اما در بعضی موارد ممکن است انجام آزمون به وسیله یک نوار پهن‌تر با الکترودهای دارای ساختار متفاوت ضروری باشد.