پلاستیک ها- رزین های فنولی- اندازه گیری ph

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری pH رزین‌های فنولی مایع در مرحله ساخت یا عرضه می باشد.
این استاندارد برای رزین‌های فنولی مایع کاربرد دارد.
یاد آوری - نوع دیگر این روش که برای رزین های فنولی جامد به کار می‌رود، در پیوست الف شرح داده شده است. با رزین‌های مایع دارای گرانروی بیشتر از 2Pa.s لازم است روش به همراه یک همزن مغناطیسی استفاده شود.