پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی استایرن -آکریلونیتریل

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب ریزی و روزن رانی پلیمر استایرن آکریلونیتریل (SAN) است. الزامات مربوط به جا به جایی و تثبیت مواد آزمون پیش از قالب گیری و نیز آزمونه‌ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
2-1 در این استاندارد، روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده است که این آزمونه‌ها از آن‌ها ساخته می‌شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرSAN نیز شرح داده شده است.
3-1 خواص یاد شده از روش‌های آزمون عمومی مذکور در استاندارد 10350 ISO انتخاب شده‌اند. همچنین، سایر روش‌های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب ریزی و روزن رانی در کنار خواص شناسه ای در این قسمت از استاندارد ارائه شده است، مثلا خواص شناسه گذاری مشخص شده در این قسمت، دمای نرمی ویکات، سرعت جریان مذاب، استحکام در برابر ضربه و مدول کششی هستند.
4-1 به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های آماده سازی و تثبیت، ابعاد آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد لازم است. مقادیر تعیین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن آزمونه‌های با ابعاد مختلف با آماده شده به روش‌های متفاوت، یکسان نخواهد بود.