پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه سامانه شناسه گذاری برای مواد گرمانرم پلی متیل متاکریلات) (PMMA) است که می‌ توان آن را به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده کرد.
1 - 2 انواع پلاستیک‌های PMMA به وسیله سامانه طبقه بندی بر اساس مقدار مناسب خواص شناسه‌ای زیر:
الف - دمای نرمی ویکات
ب - سرعت جریان جرمی مذاب
پ - عدد گرانروی (اختیاری)
و نیز بر اساس اطلاعات، درباره کاربرد مد نظر و یا روش فراوری، خواص مهم، افزودنی‌ها و رنگ دهنده‌ها از یکدیگر متمایز می‌شوند.
1 - 3 این استاندارد برای تمام هموپلیمرهای پلی (متیل متاکریلات) و کوپلیمرهای متیل متاکریلات (MMA) شامل حداقل m/m) ٪ ۸۰) متیل متاکریلات و حداکثر  m / m ) ۲۰٪) آکریلیک استرها یا سایر مونومرها کاربرد دارد.
این استاندارد، برای مواد آماده استفاده معمولی به شکل دانه، گرانول، حبه و مواد اصلاح نشده یا اصلاح شده با رنگ دهنده‌ها، افزودنی‌ها و غیره کاربرد دارد. این استاندارد، برای PMMA اصلاح شده با الاستومرها کاربرد ندارد.
1 - 4 در این استاندارد مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما کارایی یکسان نشان نمی‌دهند. این استاندارد اطلاعات مهندسی و عملکردی یا اطلاعات شرایط فراوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای کاربرد و /یا روش فراوری ویژه نیاز باشد فراهم نمی‌کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون قسمت دوم این استاندارد ملی ایران معین شوند.
1 - 5 به منظور مشخص کردن یک ماده گرمانرم برای کاربردی ویژه یا حصول اطمینان از فراوری تجدیدپذیر ممکن است الزامات اضافی در دسته اطلاعات ۵ (طبق بند ۳-۱) آورده شود.