پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های قالب ریزی نمونه‌های مورد آزمون مواد متیل متاکریلات (PMMA) در یک حالت معین و مشخص کردن روش آزمون برای تعیین خواص آن‌ها است. هر خاصیت ذکر شده در این استاندارد ملی و یا هرخاصیتی که در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۳۲۷ به آن ارجاع داده شده است، باید با روش ارجاع داده شده در این استاندارد، تعیین شود.
1 - 2 برای این خواص هیچ مقداری بیان نشده است، خواصی که برای شناسه گذاری مواد PMMA برای قالب ریزی و روزن رانی بیان شده اند، در استاندارد ۱- ۱۴۳۲۷ داده شده اند. سایر خواص باید با روش‌های مناسب ذکر شده در این استاندارد تعیین شوند.
1 - 3 مقادير تعیین شده بر طبق این استاندارد، لزوما با نتایجی که با استفاده از نمونه‌های مورد آزمون دارای ابعاد متفاوت و یا نمونه‌هایی که با روش‌های متفاوت آماده شده اند مطابقت ندارند. این مقادیر ممکن است تحت تاثیر رنگ دهنده‌ها و سایر مواد افزودنی قرار گیرند. مقادیر به دست آمده برای خواص یک قالب ریزی به ترکیب قالب ریزی، شکل نمونه مورد آزمون، روش آزمون و حالت چندسویی بستگی دارد. چندسویی بودن، به نوع ورودی قالب و شرایط قالب ریزی مثل دما، فشار یا سرعت تزریق بستگی دارد. همچنین، هر نوع عملیات بعدی مانند تثبیت یا تابکاری باید در نظر گرفته شود.
1 - 4 پیشینه گرمایی و تنش‌های داخلی نمونه‌ها ممکن است به شدت خواص حرارتی و مکانیکی و مقاومت به ایجاد ترک در اثر تنش محیطی را تحت تاثیر قرار دهد. اما تاثیر کمی بر روی خواص الکتریکی دارند، این خواص عمدتا وابسته ترکیب شیمیایی آمیزه قالب ریزی است.