پلاستیک ها -رزین های فنلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری گرما و دمای واکنش رزین‌های فنلی از طریق گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) است.
این استاندارد برای رزین‌های فنلی مانند رزول‌ها و مخلوط‌هایی از نوولاک و هگزا متیلن تترامین به همراه هرعامل پخت دیگری که رفتار گرمازایی دارند، کاربرد دارد.
این استاندارد برای مشخص کردن محصولات و نیز جهت تحقیقات علمی مفید است.