پلاستیک ها-سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسید

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی جهت اندازه گیری اسید آزاد برای رزین‌های اپوکسید در سخت کننده ها و شتاب دهنده‌های اسید انیدریدی است.
این استاندارد برای اکثر انیدریدها کاربرد دارد.
این استاندارد برای انیدریدهای پلی استر و اليگومری که ممکن است محدوده‌ی وسیعی از پراکندگی نتایج را نشان دهند، کاربرد ندارد.