پلاستیکها-سلولزاستات-اندازه گیری کاهش گرانروی در هنگام قالب گیری

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری کاهش گرانروی است که در هنگام قالب گیری سلولز استات ایجاد می‌شود. کاهش گرانروی در هنگام قالب گیری مربوط به واپلیمر شدن سلولز استات است که عموما شکنندگی را در فرآورده قالب گیری شده افزایش می‌دهد.
این استاندارد برای سلولز استانی که مواد افزودنی، پرکننده و غیره ندارد کاربرد دارد. این مواد ممکن است در اندازه گیری گرانروی مزاحمت ایجاد کنند.
این استاندارد برای سلولز استات دارای بازده استیک اسید بیشتر از ٪۵۰ کاربرد دارد.