پلاستیکها- سلولز استات نرم نشده اندازه گیری اسیدیته آزاد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری اسیدیته آزاد سلولز استات نرم نشده می‌باشد.
اسیدیته آزاد اندازه گیری شده با این روش شامل اسیدیته قابل استخراج با آب و اسیدیته مربوط به گروه‌های اسیدی مانند گروه‌های کربوکسیل است که به طور مستقیم به سلولز استات وصل شده اند. مورد اخیر معمولا سهم بسیار کوچکی از كل اسیدیته را دارد.
این استاندارد برای سلولز استات حاوی هر گونه مواد افزودنی که ممکن است روی آزمون تاثیر بگذارد، کاربرد ندارد.