پلاستیک ها-سلولز استات

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری جذب نور سلولز استات با به کار گیری آزمونه‌های برداشته شده از دو قطعه قالب گیری شده تولیدی با استفاده از دوره های مختلف گرمایش است.
هدف از این استاندارد تهیه اندازه گیری‌های کمی است که با قضاوت‌های چشمی در مورد زردی، روشنایی و تغییر در این خواص پس از قالب گیری سازگار باشند. اندازه گیری‌ها به جای محلول روی سلولز استات به شکل نرم شده صورت می گیرد. زیرا در این صورت راهنمای قابل اعتمادتری برای کارایی سلولز استات در مواد پلاستیکی به دست می‌آید.
این روش اثرات کدری یا عیوب را در آزمونه‌ها کاهش می‌دهد. این استاندارد برای سلولز استات دارای بازده استیک اسید. ۲۵ /۵۴ کاربرد دارد. همچنین برای دیگر پلاستیک‌های شفاف که شدیدا رنگ نشده اند و می توانند تحت شرایط خاص قالب گیری شوند، کاربرد دارد.