پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی -آکریلونیتریل-بوتادی ان-استایرن (abs)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سامانه شناسه گذاری برای مواد قالب ریزی و روزن رانی آکریلونیتریل - بوتادی ان - استایرن (ABS) است که می‌توان آن را به عنوان مبنای ویژگی‌ها استفاده کرد.
1 - 2 انواع پلاستیک‌های ABS به وسیله سامانه طبقه بندی بر اساس مقدار مناسب خواص شناسه‌ای زیر:
الف - دمای نرمی ویکات (VST)
ب - سرعت جریان حجمی ماده مذاب (MVR)
پ - مدول کششی
ت - استحکام ضربهای شیاردار چارپی
و نیز بر اساس اطلاعات درباره ترکیب، کاربرد مد نظر و یا روش فراوری، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ دهنده‌ها، مواد پرکننده و تقویت کننده از یکدیگر متمایز می‌شوند.
1 - 3 این استاندارد برای تمام مواد آکریلونیتریل بوتادی ان - استایرن متشکل از یک فاز پیوسته که عمدتا بر پایه کوپلیمرهای استایرن (وایا استایرن استخلاف شده با آلکيل) و آکریلونیتریل، و نیز فاز پراکنده الاستومری عمدتا بر پایه پلی بوتادی ان، به علاوه سایر اجزاء در مقادیر مشخص شده در متن، کاربرد دارد. این استاندارد، برای مواد ABS آماده استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول، حبه یا پرک به صورت اصلاحنشده یا اصلاح شده با رنگ دهنده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره، کاربرد دارد.
این استاندارد برای مواد زیر کاربرد ندارد:
الف - استحکام ضربهای شیاردار چارپی، کمتر از ۳ کیلو ژول بر مترمربع باشد
ب - دارای کمتر از ۵۰ جرمی بوتادی ان در الاستومر فاز الاستومری باشد
پ- دارای کمتر از ۱۵ جرمی آکریلونیتریل در فاز پیوسته باشد.
1 - 4 این استاندارد ایجاب نمی‌کند که مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما کارایی یکسانی دارند. این استاندارد داده مهندسی و عملکردی یا داده مربوط به شرایط فراوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای کاربرد و این روش فراوری ویژه ای نیاز باشد، فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون قسمت دوم این استاندارد ملی ایران معین شوند.
1 - 5 به منظور مشخص کردن یک ماده گرمانرم برای کاربردی ویژه یا حصول اطمینان از فراوری تجدید پذیر، ممکن است الزامات اضافی در بلوک داده ۵ (طبق بند ۲-۱) آورده شود.