پلاستیک ها-هوا زدگی مصنوعی شامل ماند اسیدی -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون هوازدگی مصنوعی برای ارزیابی پلاستیک‌ها جهت استفاده در فضای بیرون با آلودگی زیاد است. نتایج این استاندارد را نمی‌توان برای پیش بینی مدت زمان بهره برداری این پلاستیک‌ها استفاده نمود.
این استاندارد، دو روش مختلف در معرض گذاری را شرح می‌دهد. کاربرد هر روش به نوع محصول مورد ارزیابی بستگی دارد.
روش الف برای فرآورده‌های که تخریب سطح در آن‌ها خیلی مهم بوده، مورد استفاده است و پاشش اسید قوی (1.5=pH) برای زمان کوتاه اعمال می‌شود.
روش ب، از پاشش اسید ضعیف تر (3.5=pH) برای مدت زمان طولانی، که اسید می‌توانند به صورت عمقی درون محصول نفوذ کرده، استفاده می‌شود. این روش برای فرآورده‌های هم چون محصولات ژئوتکستایل و وابسته مورد نظر است.
این استاندارد برای بررسی تاثیر مواد شیمیائی خاص، مانند ترکیبات شیمیائی کشاورزی کاربرد ندارد.