پلاستیک ها – بازیابی و بازیافت پسماند – آئین کار

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای تدوین استاندارد‌ها و ویژگی‌های در برگیرنده بازیابی پسماندهای پلاستیکی همچنین بازیافت می‌باشد.
این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد:
- گزینه‌های متفاوت برای بازیابی پسماند‌های پلاستیکی حاصل از منابع ناشی از دور ریز فرآیند تولید و مواد دور ریخته شده( که در پیوست الف آمده است)
- الزامات کیفیتی که بهتر است در تمام مراحل فرآیند بازیابی بررسی شود.
- توصیه‌های کلی برای طرح در استانداردهای مواد، روش‌های آزمون و ویژگی‌های محصول
- مراحل فرآیند، الزامات، توصیه‌ها و اصطلاحات این استاندارد کاربرد عام دارد.