پلاستیک ها-مواد پلی کربنات تقویا شده و پرنشده -ویژگیها

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد پلی کربنات پرنشده و تقویت شده و کوپلیمر پلی کربنات مناسب برای قالب گیری تزریقی، قالب گیری دمشی و روزنرانی است. برخی از این ترکیبات ممکن است برای قالب گیری فشاری یا کاربرد در حالت محلول هم مورد استفاده قرار گیرند.
1 - 2 خواص بیان شده در این استاندارد آن‌هایی هستند که برای ترکیبات مشخص شده در این استاندارد مورد نیاز هستند. ممکن است الزامات دیگری نیز برای تشخیص ویژگی‌های خاصی که برای کاربردهای ویژه مهم هستند، ضروری باشد. این الزامات ممکن است با استفاده از پسوندهای مطرح شده در بند ۵ مشخص شوند.
یادآوری - این استاندارد و استانداردهای ملی ایران شماره ۱ - ۱۰۶۸۰ و ۲-۱۰۶۸۰ یک موضوع را مطرح می کنند، اما از لحاظ فنی به طور قابل ملاحظه ای متفاوت می‌باشند.