پلاستیک ها-استات سلولز نرم شده

هدف از تدوین این استاندارد بیان روشی برای اندازه گیری درصد ماده‌ی قابل استخراج با دی اتیل اتر از استات سلولز نرم شده می‌باشد.
این استاندارد برای اشکال مختلف استات سلولز نرم شده، مانند مواد قالب گیری، ورق، کالاهای تولید شده و غیره کاربرد دارد.
یادآوری - ماده قابل استخراج اساسأ شامل مواد نرم کننده می باشد.