پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرما سخت

هدف از تدوین این استاندارد بیان روشی برای تعیین خواص مکانیکی، الکتریکی، گرمائی و دیگر خواص مواد قالب گیری گرما سختی است که تحت شرایط تعریف شده در دمای افزایش یافته آزمون می‌شوند. این استاندارد برای تعیین دمای عملکرد نسبي (RPT) مواد قالب گیری گرما سخت کاربرد دارد.
یادآوری - دمای عملکرد نسبی برای توصیف عملکرد کوتاه مدت این مواد در دماهای بالا لازم است. دمای عملکرد نسبی، علاوه بر ارزیابی خواص بلند مدت مواد پلیمری، تصویر کاملی از عملکرد مورد انتظار مواد را در دماهای افزایش یافته برای طراحان و مهندسین فراهم می کند.