پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه لاستیک (طبیعی و مصنوعی)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین باقی مانده‌های مونومرها و دیگر ترکیب های آلى (اشباع شده) در پراکنه‌های آبی پلیمری و شیرابه مشابه می‌باشد. این روش با تزریق مستقیم نمونه مایع با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون موبينه است.
یادآوری ۱- مونومرهای باقی مانده و مواد فرار اشباع شامل استرهای اکریلیک و متاکریلیک، اکریلونیتریل، بوتادین، استیرن، وینیل استات وینیل کلرید استالدهید و اتیل بنزن با این روش با موفقیت اندازه گیری شده اند. بوتادین را می‌توان همراه با سیس -۲-بوتن شویش کرد.
یادآوری ۲- از آنجا که کروماتوگرام‌های به دست آمده معمولا شامل یک سری از پیک‌ها است، این روش برای تعیین مقدار مواد فراری که ضرایب پاسخ آن‌ها اندازه گیری شده اند امکان پذیر است. برای شناسایی پیک‌های مجهول روش‌های کمکی مانند طیف سنجی جرمی با استفاده از ستون دوم GC با قطبیت متفاوت توصیه می‌شود.