پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی آکریلونیتریل -استایرن -اکریلات (ASA) آکریلونیتریل-(اتیلن-پروپیلن دی ان)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آماده سازی نمونه‌های مورد آزمون و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب ریزی و روزن رانی پلیمر مواد قالب گیری و روزن رانی آکریلونیتریل - استایرن- اکریلات (ASA)، آکریلونیتریل - (اتیلن - پروپیلن - دیان)- استایرن (AEPDS و آکریلونیتریل - پلی اتیلن کلرینه شده) - استایرن (ACS) است. الزامات مربوط به جابه جایی و تثبیت شرایط مواد آزمون پیش از قالب ریزی و نیز نمونه‌ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
1 - 2 در این استاندارد، روش‌ها و شرایط آماده سازی نمونه‌های مورد آزمون و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده است که این نمونه‌ها از آنها ساخته می‌شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب ریزی و روزن رانی پلیمرهای AEPDS ، ASA و ACS شرح داده شده است .
1 - 3 خواص یاد شده از روش‌های آزمون عمومی مندرج در استاندارد ISO10350 انتخاب شده اند. سایر روش‌های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب ریزی و روزن رانی نیز جزئی از این استاندارد ملی می‌باشند همچنین خواص شناسه ای بیان شده در قسمت ۱ این استاندارد نیز در اینجا ذکر شده اند.
1 - 4 به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های تهیه و آماده - سازی نمونه، ابعاد نمونه‌ها و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد ضرورت دارند، مقادير تعیین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن نمونه‌های با ابعاد مختلف با تهیه شده به روش‌های متفاوت، یکسان نخواهد بود.