پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش کلی یا عمومی برای اندازه گیری جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه - طردی (SEC) می‌باشد. جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها در صورت بکار گیری یکی از روش‌های SEC توصیف شده در قسمت‌های ۲ تا ۴ این سری استانداردها، با استفاده از منحنی کالیبراسیون حاصل از پلیمرهای استاندارد محاسبه می‌گردد، یا در صورت استفاده از کروماتوگرافی اندازه - طردی جفت شده با آشکارسازی تفرق نور ( SEC - LS ) که در قسمت ۵ این سری استانداردها توضیح داده شده است، با استفاده از منحنی کالیبراسیون حاصل از داده‌های جرم مولکولی مطلق محاسبه می‌گردد.