پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش کلی یا عمومی برای اندازه گیری جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه - طردی (SEC) می‌باشد. جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها به جای منحنی کالیبراسیون متداول از طریق منحنی کالیبراسیون عمومی محاسبه می‌گردد.