پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش کلی یا عمومی برای اندازه گیری جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه طردی (SEC) با استفاده از یک حلال آلی در دمای پایین تر از ۶۰°C می‌باشد. جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها از منحنی کالیبراسیون تهیه شده از مواد استاندارد پلیمری محاسبه می‌گردد. بنابراین، این روش آزمون به عنوان یک روش نسبی طبقه بندی می‌شود (به پیوست الف قسمت ۱ این سری استانداردها مراجعه کنید).