پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش کلی یا عمومی برای اندازه گیری جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه - طردی (SEC) با استفاده از یک حلال آلی در دماهای بین ۶۰°C و ۱۸۰°C می‌باشد. جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها از منحنی کالیبراسیون تهیه شده از استانداردهای پلیمری محاسبه می‌گردد. بنابراین، این روش آزمون به عنوان یک روش نسبی طبقه بندی می‌شود (به پیوست الف قسمت ۱ این سری استانداردها مراجعه کنید).