پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از SEC - LS، یعنی کروماتوگرافی اندازه - طردی کوپل شده با آشکارساز تفرق نور می‌باشد. جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از داده‌های جرم مولکولی و غلظت‌های جرمی مستمر تعیین شده با زمان شویش محاسبه می‌گردد. جرم مولکولی در هر لحظه از زمان شویش بطور کامل با ترکیب آشکارساز تفرق نور با یک آشکارساز حساس به غلظت تعیین می‌گردد. بنابراین، SEC - LS به عنوان یک روش مطلق طبقه بندی می‌شود.
برای بکارگیری روش، به بند الف -۱ قسمت ۱ این سری استانداردها مراجعه کنید.