پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری تحت شرایط دما و بار معین -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری خزش فشاری تحت شرایط معینی از دما و بار است.
این روش آزمون برای مقاومت خزشی مواد (پلاستیک‌های سلولی سخت) به کار رفته به عنوان عایق حرارتی ساختمان ها کاربرد دارد. (استاندارد 4898 ISO را ببینید).