پلاستیک ها- تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی سنج سقوط گوی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش کلی تعیین گرانروی پلیمرها و رزین‌ها در حالت مایع امولسیون شده یا فاز پراکنده با استفاده از گرانروی سنج سقوط گوی با لوله شیب دار است. این روش برای مایعاتی با گستره گرانروی ۰/۶mPas تا mPas ۲۵۰۰۰۰ (گستره دمایی °۲۰C- تا °C ۱۲۰) که تنش برشی و نرخ برشی متناسب (گرانروی مستقل از نرخ برشی) دارند کاربرد دارد. این رفتار ایده آل با عنوان رفتار نیوتنی بیان می‌شود. اگر مایعی به طور چشمگیری از این رفتار فاصله داشت هنگام اندازه گیری گرانروی با استفاده از یک دستگاه گرانروی سنج سقوط گوی با گوی‌های مختلف یا هنگام استفاده از گرانروی سنج‌هایی با شکل و هندسه مختلف، مانند گرانروی سنج‌های مویین و چرخشی، ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید.