پلاستیک ها- تعیین ماده قابل استخراج توسط حلال های آلی (روشهای متداول)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین اجزای سازنده پلاستیک‌ها ست که توسط مایعات آلی گرم در نزدیکی نقاط جوش آن‌ها می‌توانند استخراج شوند. برای یک مورد خاص، روش موسوم به استخراج سرد در پیوست ب ارائه می‌شود.
اجزاء استخراج شده ممکن است مونومرها، اولیگومرها، پلیمرها، روان کننده‌ها، تثبیت کننده‌ها، و غیره باشند. خواص پلاستیک‌ها تحت تاثیر نوع و درصد ماده استخراج شده قرار می گیرد.
مایع استخراج به نوع پلاستیک و هدف استخراج بستگی دارد (به جدول أمراجعه کنید). اغلب مقادیر استخراج شده از ترکیبات خاص کمی نیستند. این استاندارد در مورد پلاستیک‌هایی که در تماس با غذا یا آب آشامیدنی هستند، کاربرد ندارد. به منظور آزمون پلاستیک برای سازگاری با این قواعد، جدای از روش‌هایی که در این استاندارد ملی ارائه می‌شوند روش‌های دیگری بکار برده می‌شوند. روش‌های این استاندارد ملی برای آزمونهای مهاجرت کاربرد ندارد. اگر این استاندارد ملی بجز مواردی که در جدول شماره ۱ مندرج شده است بکار رود ، شرایط کاربری با توافق طرفین ذی نفع خواهد بود.