پلاستیک ها-تعیین مشخصه های کششی مواد گرمانرم در حالت مذاب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین مشخصه‌های کششی و شکست پلاستیک‌های مذاب است، این استاندارد شامل اندازه گیری نیروی ایجاد شده در تغییر شکل یک رشته مذاب تحت دمای روزن رانی و شرایط کششی معین است. داده‌ها تحت شرایط تغییر شکل ناهمگن وغیرهم دما حاصل شده اند. با این وجود برای تفسیر رفتار پلیمر در جریان کششی مفید هستند. این استاندارد برای مواد گرمانرم قالب گیری و روزن رانی شده که با استفاده از یک رئومتر روزن رانی مویین، یا یک روزن ران با دای میلهای مویین یا سایر ابزار روزن رانی بتوانند روزن رانی شوند و دارای استحکام مذاب کافی برای استفاده بدون مشکل هستند، کاربرد دارد.
توصیه می‌شود چنین موادی از نظر شیمیایی پایدار بوده و یک محصول روزن رانی یکنواخت، عاری از ناهمگنی‌ها، حباب‌ها، ناخالصی‌های ذوب نشده و غیره تولید کنند.
این استاندارد می‌تواند اطلاعاتی در مورد:
- فرآیند پذیری همه روش‌های روزن رانی؛
- تاثیر تاریخچه حرارتی و مکانیکی؛
- تاثیر ساختار شیمیایی از قبیل شاخه دار بودن، بی نظمی ها و جرم مولکولی فراهم کند.
این استاندارد برای اندازه گیری رفتار جریان کششی یک ماده کاربرد دارد. این روش اندازه گیری، لزوما شرایط کششی را که مواد گرمانرم حین عمل آوری خود در معرض آن قرار گرفته اند، تجدید نمی کند.