پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌هایی برای آماده سازی نمونه‌های آزمون و همچنین روش‌های آزمون کاربردی برای تعیین خواص رزین‌های پلی وینیل کلرید (PVC) است.
الزامات کار با مواد مورد آزمون و تثبیت آن‌ها قبل از آزمون در این استاندارد داده شده است.
همچنین، خواص و شرایط آزمون مناسب و مورد نیاز برای تعیین ویژگی رزین‌های PVC در این استاندارد آمده است.
به منظور کسب نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه ضروری است از روش‌های آماده سازی و تثبیت و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد استفاده شود.
نتایج به دست آمده از روش‌های دیگر آماده سازی (به جز این استاندارد)، یا با روش‌های آزمون متفاوت، لزومة یکسان نخواهند بود.