پلاستیک ها-مواد گرمانرم برای اتصالات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کیفی و روش آزمون مواد پلی فنیلن سولفون (PPSU) مورد استفاده در تولید اتصالات است.
این استاندارد برای تولید اتصالات از جنس پلی فنیلن سولفون (PPSU) فقط بر پایه آمیزه‌های هموپلیمر PPSU کاربرد دارد.