پلاستیک ها- تعیین باقیمانده منومر استایرن در پلی استایرن و پلی استایرن مقاوم

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین باقیمانده منومر استایرن در پلی استایرن (PS) و پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه (1-PS) با روش کروماتوگرافی گازی است. از این روش به طور همزمان برای اندازه گیری سایر هیدروکربن‌های آروماتیک فرار در PS و 1-PS می‌توان استفاده کرد.