پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری استحکام فشردگی باقیمانده کامپوزیت با ماتریس پلیمر چند جهتی به صورت صفحه های ورقه ای می‌باشد که قبل از بکارگیری اعمال فشاری در سطح توسط ضربه آسیب دیده است.
روش آزمون برای کامپوزیت‌های با ماتریس پلیمر تقویت شده با الیاف پیوسته، مناسب است، این استاندارد برای پلاستیک‌های ورقه‌ای تقویت شده با الیاف به همراه تقویت کننده‌های چند جهتی تولید شده از نوارها پارچه‌های پیش آغشته تک جهتی یا پارچه‌های پشمی کاربرد دارد.
روش آزمون زمانی که برای تعیین استحکام فشردگی باقیمانده سطح ضربه خورده، استفاده شود به عنوان آزمون فشردگی پس از ضربه (CAI) نامیده می‌شود. این روش می‌تواند برای فراهم آوردن داده‌ها در مورد خصوصیات ماده، ارزیابی ماده، تحقیق و توسعه، یا ساخت بانک اطلاعاتی یک کامپوزیت مورد استفاده قرار گیرد.